سعید ویزش فرد
بدنبال کار
پاره وقت

43 ساله | فوق‌لیسانس حقوق /بین االملل از شیراز | فارس/شیراز
حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست
 09359012027