دیگر صفحات

راهنمای کاربردی ارزیابی استراتژیک محیط زیست


راهنمای کاربردی ارزیابی استراتژیک محیط زیست

مؤلف: دکتر امین پاداش، داریوش جرس، مینا شهیدی شکیب

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

ارزیابی زیست محیطی استراتژیک، یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی، پیش بینی، معرفی و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از سیاستها، برنامه ها و طرح ها بوده و در مقابل EIA که بر روی فعالیت یا پروژه خاصی صورت می گیرد، در سطح استراتژیک عنوان می گردد. آنچه بیش از همه مهم به نظر می رسد، انتقال، اتخاذ، انطباق و نهادینه سازی بهینه قوانین SEA با توجه به نیازهای خاص حاکم بر هر کشور می باشد. بدیهی است که با توجه به تفاوت ماهوی مابین نظام برنامه ریزی دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در موردSEA، جهت تدوین قانون مناسب آن در ایران ظرفیت سازی، یکی از پایه های اساسی این اقدام را شامل می گردد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در برنامه توسعه شش ساله جمهوری اسلامی ایران و تآکید دولت بر برنامه ریزی برای راه اندازی ارزیابی استراتژیک محیط زیستی برای سیاست­ها، طرح­ها و برنامه­های پیش رو این راهنما می تواند کمک بسیار موثری را در پیشبرد اهداف SEA در ایران داشته باشد. کتاب پیش رو ترجمه و تالیفی از دستورالعمل اجرایی SEA می باشد که در 7 فصل اصلی شامل مباحث اهمیت SEA، مزایای آن، اصول اساسی و فرایندی آن، ظرفیت های SEA و در 2 فصل راهنما تهیه گردیده است؛ بررسی ها و تجارب نویسندگان نشان می دهد که برخی مقررات نیز بلحاظ محدودیتهای دامنه اجرا بصورت غیر مستقیم از طریق ارزیابی اثرات محیط زیستی صورت می پذیرد، یا اینکه بصورت ضوابط زیست محیطی در جهت پیشگیری از بروز هر گونه پیامد منفی بر روی محیط زیست، به مورد اجرا گذاشته می شود. با وجود مقررات مذکور در صورتیکه ضرورتهای توسعه پایدار و پیوند حیاتی بودن حفظ محیط زیست و تداوم برنامه های توسعه ای مد نظر قرار گیرد، محرز می شود که هر چند قوانین و مقررات موجود در بسیاری موارد قابلیت کنترل فعالیتهای موثر بر محیط زیست و قانونمند کردن مطالعات زیست محیطی و ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در زمینه طرح ها و برنامه ها را دارد ولی لازم است که یک قانون جامع و کامل ویژه ارزیابی زیست محیطی استراتژیک در کشور به تصویب برسد.